Retorikos katedros prof. dr. Gintautas Akelaitis » Publikacijos
Administracinė kalba

Publikacijos

PROF. DR. GINTAUTO AKELAIČIO

MOKSLINIŲ IR MOKYMO METODINIŲ DARBŲ SĄRAŠAS

 

 1. Akelaitis G. [su bendraaut.] Vientisinio sakinio skyryba: metodiniai nurodymai ir pratimai. Vilnius: Vilniaus pedagoginis institutas, 1978. 105 psl.
 2. Akelaitis G. [su bendraaut.] Sudėtinio sakinio skyryba: Metodiniai nurodymai ir pratimai. Vilnius: Vilniaus pedagoginis institutas, 1979. 109 psl.
 3. Akelaitis G. Dėl įterpinių taisyklingumo. Mūsų kalba . 1982. Nr. 6. P. 23–27.
 4. Akelaitis G. Įterptiniai vienetai diskurse. Kalbotyra. 1982. T. 33(1). P. 5–14.
 5. Akelaitis G. Parentezė kaip sintaksės objektas. Sintaksės ir semantikos klausimai. Pranešimų tezės. Šiauliai: Šiaulių pedagoginis institutas, 1982. P. 3–5.
 6. Akelaitis G. [su bendraaut.] Vienarūšių sakinio dalių mokymas VII klasėje. Lietuvių kalba mokykloje. Kaunas: Šviesa, 1983. Kn. 1. P. 5–57.
 7. Akelaitis G. Dėl įterpinių supratimo ir skyrybos . Kalbos kultūra. 1983. Sąs. 45. P. 62–69.
 8. Akelaitis G. Įterpiniai ir kiti parentezės elementai. Lietuvių kalba mokykloje. Kaunas: Šviesa, 1986. Kn. 2. P. 37–53.
 9. Akelaitis G. Įterptiniai vienetai kaip semantikos formuojamasis elementas. Kalbotyra. 1986. T. 37(1). P. 4–13.
 10. Akelaitis G. Įterpiniai iš vienos pusės…, iš kitos pusės ir antra (kita) vertusKalbos kultūra. 1987. Sąs. 53. P. 24–29.
 11. Akelaitis G. Įterptiniai vienetai ir lietuvių kalbos modalinių žodžių klausimas. Lietuvių kalbotyros klausimai. Lietuvių kalbos sandaros tyrinėjimai. Vilnius: Mokslas. 1987. T. 26. P. 77–82.
 12. Akelaitis G. Вводные единицы современного литовского языка (семантика, структура, назначение в дискурсе): Автореф. дис. канд. филол. наук. Вильнюс. 1992. 18 стр.
 13. Akelaitis G. Įterpinių sampratos lietuvių kalbos sintaksėje. Lietuvių kalba: tyrėjai ir tyrimai. Konferencijos pranešimų tezės. Vilnius: Vilniaus universitetas. 1993. P. 8–9.
 14. Akelaitis G. Kelianariai įterpiniai. Teksto kodavimas ir dekodavimas. Mokslinės konferencijos pranešimų tezės. Šiauliai: Šiaulių pedagoginis institutas, 1993. P. 5–6.
 15. Akelaitis G. Sintaksės žinių pakopos. Lietuvių kalba: studijos ir mokymas. Konferencijos pranešimų tezės. Vilnius: Vilniaus pedagoginis institutas, 1993. P. 4.
 16. Akelaitis G. Padalyvinių konstrukcijų struktūros įterpiniai. Kalbotyra. 1994. T. 43(1). P. 11–21.
 17. Akelaitis G. [su bendraaut.] Apie integraciją, teksto analizę ir lietuvių kalbą mokykloje. Gimtoji kalba. 1995. Nr. 8–9. P. 18–21.
 18. Akelaitis G. [su bendraaut.] Lietuvių kalbos vadovėlyje ieškome lietuvių kalbos. Gimtasis žodis. 1996. Nr. 10. P. 6–13; Nr. 11. P. 7–13.
 19. Akelaitis G. Įterpinių sampratos lietuvių kalbos sintaksėje. Lietuvių kalbotyros klausimai. Lietuvių kalba: tyrėjai ir tyrimai. Vilnius:  Lietuvių kalbos institutas.1996. T. 36. P. 179–189.
 20. Akelaitis G. Lietuvių kalbos sintaksės pratybos: Funkciniai sakinių tipai. Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas. 1998. 44 psl.
 21. Akelaitis G. Sintaksė K. Jauniaus ,,Lietuvių kalbos gramatikoje“. Lietuvių kalba: tyrėjai ir tyrimai. Konferencijos pranešimų tezės. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, Vilniaus pedagoginis universitetas, 1998. P. 6–8.
 22. Akelaitis G. Dėl posakio (pa)traukti atsakomybėn. Teisės kalba: taisyklingumas ir stilius. 2000 m. gegužės 3 d. konferencijos pranešimų tezės. Vilnius: Lietuvos teisės akademija, 2000. P. 4–5.
 23. Akelaitis G. Šalutinio dėmens formos įterpiniai. Žmogus ir žodis: didaktinė lingvistika. Vilnius. 2000. T. 2. P. 3–9.
 24. Akelaitis G. Įterpinių santykis su sudėtinių sakinių dėmenimis ir su atskirais sakiniais. Kalbotyra. 2001. T. 50(1). P. 5–15.
 25. Akelaitis G. Ar visada geras įterpinys viena vertus…, antra (kita) vertus? Gimtoji kalba. 2001. P. 4–5.
 26. Akelaitis G. Pertarai ir šnekamosios kalbos normos. Jono Jablonskio konferencija: kalbos vartosena ir tvarkyba. Pranešimų tezės. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, Vilniaus universitetas. 2001, P. 3–4.
 27. Akelaitis G. Pertarai sakytinėje kalboje. Gimtoji kalba. 2002. Nr. 1. P. 3–6.
 28. Akelaitis G. Kalbos mada kaip reiškinys, jos santykis su normomis. Bendrinės kalbos ribos: teminis tezių rinkinys ir 10-osios J. Jablonskio konferencijos tezės. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, Vilniaus universitetas. 2002. P. 7–8.
 29. Akelaitis G. Kada tinka ir kada netinka žodis praktiškai. Gimtoji kalba. 2002. Nr. 9. P. 9–10.
 30. Akelaitis G. Kalbos mada kaip reiškinys. Kalbos kultūra. 2003. Sąs. 76. P. 121–126
 31. Akelaitis G. Beasmenio pagrindinio dėmens formos įterpiniai. Žmogus ir žodis: didaktinė lingvistika . 2003. T 1. P. 4–13.
 32. Akelaitis G. Kad iš gero išliktų tik gera. Gimtoji kalba. 2003. Nr. 11. P. 8–10.
 33. Akelaitis G. Kazimiero Jauniaus „Lietuvių gramatikos“ sintaksės dalykų santykis su kitais atitinkamo laikotarpio lietuvių kabos sintaksės aprašais. Kazimieras Jaunius (1848–1908) – tarmėtyrininkas ir kalbos istorikas. Konferencijos pranešimų tezės. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2003. P. 6–8.
 34. Akelaitis G. Petro Gražbylio (Povilo Januševičiaus) „Santaika (syntaxis) Lietuviškoję Kalboję“ – pirmas atskiras lietuvių kalbos sintaksės leidinys. Seminarium Grammaticum 2003. Pranešimų tezės. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2003. P. 1–2.
 35. Akelaitis G. [su bendraaut.] Dokumentalistika ir raštvedyba: kai kurios sąvokos ir terminai. Kalbos kultūra.. 2004. Sąs. 77. P. 10–19.
 36. Akelaitis G. Specialybės kalbos turinio ir dėstymo problemos. Specialybės kalba: sistema ir vartosena. Mokslinės konferencijos darbai. Vilnius: Lietuvos teisės universitetas, 2004, p. 5–11.
 37. Akelaitis G. Trumpo šaukinio mobiliuoju telefonu pavadinimas. Gimtoji kalba. 2004. Nr. 11, p. 7–9.
 38. Akelaitis G. [su bendraaut.] Docentas Vincas Laurynas (1904–1978). Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto  leidykla, 2004. 23 psl.
 39. Akelaitis G. Savita įterpinių samprata Jono Balkevičiaus „Dabartinės lietuvių kalbos sintaksėje“. Kalbotyra. 2005. T. 54(1), p. 5–14.
 40. Akelaitis G. Konstrukcijos su atžvilgiu, požiūriu administracinėje kalboje. Kalbos kultūra. 2005. Sąs. 78, p. 67–78.
 41. Akelaitis G. Parentezė poezijoje. Žmogus ir žodis: didaktinė lingvistika. 2005. T. 7(1), p. 29–34.
 42. Akelaitis G. [su bendraaut.] Vincas Laurynaitis ir jo apysaka apie Dionizą Pošką. Laurynaitis V. Lūkesčių metai. Vilnius: Gimtasis žodis, 2005, p. 141–143.
 43. Akelaitis G. Specialybės kalba – universitetinių studijų dalykas. Gimtoji kalba. 2005. Nr. 11, p. 9–13.
 44. Akelaitis G. Konstrukcijos su prasme, prasmėmis. Kalbos kultūra. 2006. Sąs. 79, p. 51–62.
 45. Akelaitis G. Įterpinių stilistinės išgalės tekste. Tekstas: lingvistika ir poetika 15. Tarptautinės mokslinės konferencijos medžiaga. Šiauliai: Šiaulių universitetas, 2007, p. 8–9.
 46. Akelaitis G. Kada skiriamos ir kada neskiriamos konstrukcijos su pagal. Gimtoji kalba. 2007. Nr. 11, p. 17–20.
 47. Akelaitis G. Įterpinys dar daugiau, jo vartojimo galimybės, konkurentai, atitikmenys. Kalbos kultūra. 2007. T. 80, p. 45–54.
 48. Akelaitis G. Sudėtinių administracinių terminų struktūriniai modeliai. Specialybės kalba: terminija ir studijos. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2008, p. 5–12.
 49. Akelaitis G. Ar dar tinka posakis necenzūriniai žodžiai? Gimtoji kalba. 2008. Nr. 11, p. 911.
 50. Akelaitis G. Dėl specialybės kalbos dalyko ir jo programų. Gimtoji kalba. 2008. Nr.12, p. 3–6 .
 51. Akelaitis G. [su bendraaut.] Specialybės kalba. Administracinės kalbos vadovėlis. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2009.
 52. Akelaitis G. Architektai Balčiūnai. Baisogala: 16-oji serijos „Lietuvos valsčiai“: monografija. Vilnius : Versmė, 2009. P. 894–898 .
 53. Akelaitis G. Administracinių tekstų sakinio sandaros ir ribų problemos. Tekstas: lingvistika ir poetika 17. Tarptautinės mokslinės konferencijos medžiaga. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2009. P. 13–14.
 54. Akelaitis G. Dėl vienos žodžio masė reikšmės. Gimtoji kalba. 2009. Nr. 11, p. 8–13.
 55. Akelaitis G. Atributinės konstrukcijos administracinės kalbos sakiniuose. Specialybės kalba: sakinys ir tekstas: mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2010, p. 6–13.
 56. Akelaitis G. Nauja įterptinė ir neįterptinė (pa)vadinkim(e) (taip) vartosena. Gimtoji kalba. 2010, Nr. 11(521) (lapkritis), p. 9–13.
 57. Akelaitis G. Įterpiniai, jų aiškinimas Jono Jablonskio gramatikos darbuose. Jonas Jablonskis ir bendrinės lietuvių kalbos šimtmetis: tarptautinė mokslinė konferencija 2010 m. spalio 7–8 d.: pranešimų tezės. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2010. P. 5–7.
 58. Akelaitis G. Įterpiniai, jų aiškinimas Jono Jablonskio gramatikos darbuose. Kalbos kultūra. 2010. T. 83, p. 57–65.
 59. Akelaitis G. Panašu – naujas modalinis žodis? Gimtoji kalba. 2011. Nr. 11, p. 3–10.
 60. Akelaitis G. Tekstiniai teisės terminai ir jų išplečiamieji komponentai. Tekstas: lingvistika ir poetika 18: tarptautinės mokslinės konferencijos 2011 m. lapkričio 11 d. medžiaga. Šiauliai: Šiaulių universitetas, 2011, p. 11–13.
 61. Akelaitis G. Dėl perkeltinių žodžio „veidas“ reikšmių. Gimtoji kalba. 2012. Nr. 5, p. 3–7.
 62. Akelaitis G. Jungtukai ar, arba teisės kalbos sintaksinėse konstrukcijose. Specialybės kalba: gramatika ir logika: mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2012, p. 6–16.
 63. Akelaitis G. Žodžio matymas vartosena – nuo termino iki kalbos mados. Gimtoji kalba. 2012. Nr. 12, p. 3–7.